Přejít na:

Tato stránka slouží ke zveřejňování informací a podpůrných materiálů k předmětu PB029 – Elektronická příprava dokumentů vyučovaného Petrem Sojkou, Michalem Růžičkou, Vítem Starým Novotným, Terezou Vrabcovou a Marií Starou na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Po absolvování tohoto kursu bude student schopen aplikovat základní principy, algoritmy a techniky tvorby dokumentů, využít je při svém studiu a (týmové) publikační činnosti (psaní bakalářské, diplomové, či disertační práce, příprava prezentačních materiálů, webové stránky, dokumentace programu apod.). Student se bude schopen orientovat v moderních publikačních technologiích a formátech a prakticky pracovat se software pro tvorbu elektronických dokumentů.

Popis organizace předmětumetod hodnocení je rekapitulován v rámci prvního cvičení.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Aktuality

Materiály pro cvičení

Organizační pokyny

Základní organizační pokyny, požadavky na účast a metody hodnocení.

Seznámení s použitým software

Technické vybavení a základní informace o použitém software.

Textové soubory

Rozdíly a záludnosti textových souborů na různých platformách v mezinárodním prostředí.

Správa verzí elektronických dokumentů

Správa verzí elektronických dokumentů pomocí systému Git pro správu verzí a pomocí webové služby GitLab FI.

Značkování textu v LaTeXu

Příprava dokumentů v LaTeXu pomocí strukturního značkování.

Sazba závěrečných prací a prezentací

Závěrečné vysokoškolské práce jsou komplexní dokumenty, při jejichž přípravě lze s výhodou využít LaTeX. Při přípravě prezentace k obhajobě pak lze části závěrečné práce znovu použít s pomocí LaTeXové třídy beamer.

Různé podoby TeXu

Různé podoby TeXu: TeX, e-TeX, pdfTeX, XeTeX, LuaTeX, plain TeX, csplain, LaTeX, ConTeXt … a co si s tím vším počít.

Česká sazba TeXem

Jak TeXem sázet české/slovenské dokumenty.

Automatizace sazby dokumentu

Vývoj dokumentů v TeXu se v mnoha ohledech podobá vývoji programů. Proces překladu dokumentu se může skládat z několika kroků, jejichž provádění je vhodné automatizovat.

Sazba bibliografie

Sazba bibliografie (seznamu použité literatury) TeXem.

Sazba rejstříku

Tvorba a sazba rejstříků TeXem pro usnadnění orientace v rozsáhlých dokumentech.

Slučování dokumentů

Při překladu dokumentu pdfTeXem/XeTeXem/LuaTeXem můžete do dokumentu snadno vložit obsah PDF dokumentu.

Obrázky v TeXu

Vytváření a vkládání obrázků do dokumentů sázených TeXem. Použití externích nástrojů pro tvorbu bitmapových a vektorových obrázků.

Nástroje pro WYSIWYG DTP

Nejen TeXem živ je člověk. Pro přípravu graficky náročnějších publikací může být pohodlnější a praktičtější využití WYSIWYG nástrojů pro DTP.

XML

Základní principy XML, tvorba vlastního XML jazyka s formální definicí pomocí XML Schema, transformace XML.

Oddělení formy od obsahu a jazyk (X)HTML

Základní principy tvorby webových stránek, oddělení formy od obsahu.

Jazyky CSS a JavaScript

Vytváření formy a interaktivních prvků webových stránek.

Mikrotypografie

V moderních implementacích kompilátoru TeXu máte možnost používat i mikrotypografická rozšíření známá např. z HZ-programu.

Korektury textů

Chybovat je lidské, ale nepoučit se z chyb a neopravovat je „cestou do pekel“. Krom znalosti pravidel je ještě třeba získat dovednost chyby rozpoznat a vyznačit (jednoznačným způsobem pro sazeče nebo pro sebe).

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Prémiové úkoly (nepovinné)

Některé z níže uvedených projektů vyžadují detailní domluvu s vyučujícím, proto před jejich realizací vyučujícího kontaktujte. K instalaci modulů na FI je třeba nastudovat instrukce pro práci s moduly na FI MU.

Případně je možné dohodnout se i na zadání závěrečné práce (viz. Rozpis témat závěrečných prací) nebo zformulovat projekt Programu děkana FI.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Zápočtové úkoly (povinné)

Vypracování zápočtových úloh je nutné pro úspěšné absolvování předmětu. Zápočtové úlohy jsou dvě: první je TeXem vysázený text odevzdávaný na papíře, druhou úlohou je návrh a použití vlastního jednoduchého XML jazyka.

Prostudujte si detailní požadavky a termíny.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Podpůrné materiály

Další materiály je možné dohledat přes portál elektronických informačních zdrojů MUsouborný katalog knihoven MU.
Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Užitečné odkazy

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky